Liên kết website

Lượt truy cập

Articles View Hits
446645

Ban Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDSGiám đốc: Thầy Thuốc Ưu Tú Lê Thị Hoa

Năm sinh: 1966
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Phân công nhiệm vụ:

- Lãnh đạo, quản lý điều hành chung mọi mặt hoạt động và công tác của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước Sở Y tế về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Báo cáo công tác về Cục Phòng, chống HIV/AIDS, UBND tỉnh và Sở Y tế.
- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức, quy hoạch cán bộ; Kế hoạch, tài chính, đối ngoại, chương trình mục tiêu Quốc gia, các Dự án Phòng, chống HIV/AIDS.
- Phụ trách: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Tổ chức - Hành chính, sinh hoạt tại phòng Kế hoạch - Tài chính.
Kiêm các chức danh:
   - Phó giám đốc Dự án VAAC-US.CDC;
   - Phó giám đốc Dự án QTC;
   - Trưởng Ban quản lý Dự án FHI 360;
Email: JLIB_HTML_CLOAKING


Phó Giám đốc: Lưu Thanh Hải

Năm sinh: 1975

Trình độ chuyên môn: BSCK I

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Phân công nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc chỉ đạo trực tiếp các lĩnh vực: Công tác tư vấn, Chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; Công tác Truyền thông, Can thiệp và Huy động cộng đồng; Công tác xây dựng kế hoạch theo dõi hoạt động Phòng, chống HIV/AIDS; Các dự án chương trình mục tiêu quốc gia, hoạt động Giám sát trọng điểm, Xét nghiệm; Công tác cải cách thủ tục hành chính; Công nghệ thông tin; Công tác nghiên cứu khoa học, sáng tiến cải tiến khoa học kỹ thuật.

- Theo dõi hoạt động đoàn thể: Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của đồng chí Giám đốc.

Kiêm các chức danh:

- Trường khoa Xét Nghiệm

- Cán bộ phụ trách chương trình Methadone

- Cán bộ hỗ trợ kỹ thuật chương trình Điều trị, hỗ trợ kỹ thuật Tư vấn xét nghiệm tự nguyện hoạt động trại giam Dự án SMART 360